منشی جوان کیرتوکون داغ خود را تسلیم مدیر در میز کرد

Views: 110
این کارگردان توسط وزیر جوان صداوسیما که در میز جلو نشسته بود تماس گرفته شد. با گوش دادن و نوشتن دستورالعمل های او در دفترچه ، او خسته بود ، و او مانند یک مرد واقعی به او پیشنهاد کرد که کمی استراحت کند. دستانش روی شانه او لغزید و به طور اتفاقی کمربند را لمس کرد. از آنجا یک سینه الاستیک بیرون کشید که بلافاصله غافل نشد. مدیر بوسه سینه منشی را بوسید کیرتوکون داغ ، او را روی میز انداخت و زبانش را به کلیت انداخت. تمام زخم ها در چند حالت به او تسلیم شدند.