سوپرمن جایزه خود را عکس کیرآبدار دریافت کرد

Views: 2348
سوپرمن بار دیگر با نجات دختر از وضعیت خطرناکی ، بدون هیچ پاداشی باقیمانده است. او خروس خود را گرفت و با اشتیاق مکیدن شروع کرد. بعد از وارد شدن به آن عکس کیرآبدار ، گاهی اوقات تغییر وضعیت می کند. به منظور به حداکثر رساندن لذت خود ، او با انگشت دست خود را لمس کرد.