بلوند لعنتی سیاه و چهره تقدیر کیربزرگ متحرک

Views: 159
این بلوند وارد شرکت سیاهان شد. آنها از هر طرف او را محاصره كردند. با این حال عوضی به اتاق با یکی رفت کیربزرگ متحرک که در آن منفجر شد. کودک پس از فشار آوردن زبان بین پاهای خود ، با خستگی خم شد و در اثر نفوذ خروس خود تسلیم شد.