یاد جوانی یک عکس کیرکارتونی دیک بزرگتر افتادم

Views: 120
یک پیرمرد برای ترمیم ماشین نادر خود به یک دلال خودرو آمد. مرد پس عکس کیرکارتونی از صحبت با یک مکانیک ، از جوانی شروع به گفتن داستانهای مبتذل کرد. ما به خاطرات او نگاه می کنیم.