سیگار سیگاری مک کارتی عکسکیر توکس

Views: 58
دسته بندی سایت
مامان عکسکیر توکس
مک کارتی واقعاً دوست دارد سیگار بکشد. او حتی برای عکسکیر توکس فیلمبرداری حتی یک دقیقه با سیگار هم شرکت نمی کند. این مرد مشاعره خود را تقلید می کند ، و او یکی دیگر از برف ها را بعد از دیگری می گیرد.