سیگار سیگاری مک کارتی عکسکیر توکس

Views: 155
دسته بندی سایت
مامان عکسکیر توکس
مک کارتی واقعاً دوست دارد سیگار بکشد. او حتی برای عکسکیر توکس فیلمبرداری حتی یک دقیقه با سیگار هم شرکت نمی کند. این مرد مشاعره خود را تقلید می کند ، و او یکی دیگر از برف ها را بعد از دیگری می گیرد.