متایی روی عكس كير و كون سرش

Views: 161
آن مرد برای عكس كير و كون دیدن خانم آمد. دختری کشویی با لباس چرمی روی بند بند کشید و پسر را لعنتی کرد. سپس او خروس خود را برداشت و به او اجازه داد که جمع کند.