دختر برای تعمیر یخچال عكس كوس وكير به استاد گفت

Views: 6375
دسته بندی سایت
تغییر جنسیت عكس كوس وكير
simpotyazha عكس كوس وكير جوان یخچال را شکست و خواستار استاد او شد. وقتی کار خود را تمام کرد ، برای دریافت چک کار آمد ، اما تعجبی در انتظار او بود. دختر محروم شد و آن را به گونه ای پرداخت کرد. چگونه چنین پرداختی را از چنین دختری قبول نکنیم.