جشن و عکس کیرو کون صمیمیت در یونان باستان

Views: 105
تیراندازی بی نظیر از وقایع تاریخی از یکی از طرفهای یونان. کل نخبگان محلی برای صرف شام جمع شدند و سپس لیبیایی عکس کیرو کون ها با گروه های وحشی گروه وحشی را به نمایش گذاشتند.