دنی دانیلز و الکسیس مونروز این مرد را به دو دسته تقسیم کردند عکسکیر و کس

Views: 283
دنی دانیلز و الکسا مونرو استادیوم عصبانی را برآورده می کنند. ابتدا دختر تماشا عکسکیر و کس می کند که مرد دوست دختر خود را لگد می زند و سپس به او می پیوندد. مرد موجود در عرق با دختران عصبانی و پرشور غذا می خورد و سرانجام دختران نشسته در چهره خود به پایان می رسند.