دکتر عكس كير عرب در حال بازدید از یک بلوند شلوغ است

Views: 1346
پزشک صبحانه در بیمارستان پیاده روی می کند. معلوم شد یک بیمار دیگر یک بلوند آبدار با سینه بزرگ است ، بنابراین او منتظر یک سری کامل از مطالعات پزشکی است. او فشار را در سینه خود و بیشتر اندازه خواهد گرفت. عكس كير عرب