ولایتی در حلقه مجاز کیرکلفت متحرک بود

Views: 195
دختر کوچکی در کیرکلفت متحرک جستجوی زندگی بهتر به پایتخت آمد. در آنجا او با مردانی روبرو شد که دختری ساده لوح را در یک آپارتمان اجاره ای اغوا کردند و یک باند باند بی رحمانه را به او تحویل دادند.