یک رئیس دو منشی دارد - نوک سینه ها کوس کیر متحرک

Views: 92
دسته بندی سایت
آماتور کوس کیر متحرک
منشی وظایف خود را انجام نمی دهد ، بنابراین رئیس تصمیم گرفت از او کوس کیر متحرک در منطقه دیگری استفاده کند. در حالی که او یک عضو سرآشپز را زیر میز می خورد ، در آن لحظه با دبیر جدید صحبت می کند.