چرخان رنگ عکس سوپر کیر وکس

Views: 276
طرف بعدی طبق برنامه باید برود. اما پس از آن شرکت کنندگان متوجه می شوند که یک جای تعجب در انتظار آنها عکس سوپر کیر وکس خواهد بود. این بار برای برآورده کردن خواسته های مبتذل خود ، با رنگ آغشته می شوند. آنها حتی بیشتر به ارمغان آورد.