پسر در فیلمکیر توکون حال لعنتی تنیسور سورن د مر بود

Views: 187
همسر Syren De Mer با اتومبیل از زمین تنیس در حال بازگشت بود و خسته فیلمکیر توکون شد. او از رهگذر خواست كه هنگام رانندگی جای خود را بگیرد. آن مرد نمی خواست او را به طور ناخواسته به او کمک کند ، اما خانم به عنوان یک زن از مرد جوان تشکر کرد.