مدیر فرش كير كون و سرطان!

Views: 260
مدیر از دو کارمند خواست تا درگیری آشفتگی خود را حل کنند. بحث و جدال دختران باعث شد او متوجه كير كون شود که چگونه می توان شیمیدان را آشتی داد. مدیر مدرسه حضوری به کلاس آمد و مشاجره را زمزمه کرد. و سپس خروس خود را بیرون آورد و هر دو را خورد.