دختر به مقابله با عکسکیر و کس نعوظ صبح کمک می کند

Views: 63
این زوج صبح ها از خواب بیدار شدند و دخترک برای قهوه به آشپزخانه رفت. عکسکیر و کس با بازگشت به اتاق خواب ، مردی را دید که در حال خاکستر خاکستری عظیم است که از زیر پوشش آن بیرون زده است. کاری با آن