او دختر را به هم گره زد و همانطور که می خواست لعنتی عکس کیرآبدار کرد

Views: 564
آن مرد دست دختر را بست و آن را به طناب آویزان کرد. دختر درمانده در توانش بود. حالا او به راحتی می تواند عوضی بی حرکت را لعنتی کند. مرد دختر را لعنتی کرد و در چهره اش به پایان عکس کیرآبدار رسید.